CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KHÁM PHÁ NGAY KHUNG HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ > Đánh giá mức độ sẵn sàng Chuyển đổi số của doanh nghiệp
> So sánh với chỉ số của ngành
Đánh giá hiện trạng và hướng dẫn xây dựng lộ trình chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo > Hiện trạng Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất
> Những thuận lợi & khó khăn trong Chuyển đổi số
> Giưới thiệu các nền tảng công nghệ trong Sản xuất coogn nghiệp
> Các nhà tư vấn, cung cấp tiêu biểu
> Phương pháp luận CĐS
> Xây dựng lộ trình & tầm nhìn
> Công nghệ nền tảng
THỰC TRẠNG BỘ GIẢI PHÁP PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ
MỨC ĐỘ SẴN SÀNG

Slide THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ >> Công cụ cho các doanh nghiệp Sản xuất, Chế biến, Chế tạo tự đánh giá để đo lường mức độ chuyển đổi số hiện tại, và định ra mục tiêu trong tương lai.

> Đánh giá 16 Chỉ số dựa trên 03 khối nền tảng: Quy trình, Công nghệ, tổ chức
> So sánh với chỉ số (Benchmark) của ngành: Chỉ số tốt nhất, chỉ số trung bình...
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐĂNG KÝ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, SỞ, BAN, NGÀNH, KHU CÔNG NGHIỆP CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN RIÊNG LỊCH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Slide CÁC ĐỐI TÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÁC ĐỐI TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN